Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki:

1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
2) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
3) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
4) praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
5) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
6) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
7) działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),
8) praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C),
9) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
10) wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
11) produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
12) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
13) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
14) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
15) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),
16) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
18) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
19) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
20) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
21) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
22) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.),
23) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
24) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73 .Z),
25) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
26) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
27) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
28) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
29) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
30) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
31) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
32) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
33) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
34) przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
35) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
36) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
37) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
38) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
39) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
40) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
41) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
42) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
43) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
44) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
45) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
46) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
47) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
48) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
49) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
50) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
51) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
52) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
53) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
54) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
55) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
56) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.2l.Z),
57) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
58) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
59) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),
60) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),
61) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
62) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
63) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
64) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
65) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
66) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
67) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
68) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
69) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
70) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
71) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11 .Z),
72) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z).
Opublikował: Kamil Folga
Publikacja dnia: 30.06.2021, 08:38
Dokument oglądany razy: 1 369
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021