BIP » Organa » Walne Zgromadzenie
 
Walne Zgromadzenie (Odslon: 7923)

Zgodnie z zapisem § 13 ust. 5 Statutu spółki działającej pod firmą: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna  z siedzibą w Połczynie Zdrój, posiadającej adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ulica zdrojowa 6, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025053 (dalej: Spółka), NIP: 672-000-60-34 kapitał zakładowy: 18.801.710,00 zł, niniejszym Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2014r. godz. 11.00, w siedzibie KGHM TFI SA przy ul. Sikorskiego 2-8 III piętro pokój nr 304 (53-659 Wrocław) z proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Wybór komisji skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

8.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

a)       sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,

b)       sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

c)       wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

9.    Podjęcie następujących uchwał dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok:

a)    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

b)    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r.,

c)    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.

d)    w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

e)    w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

f)      w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania nagród rocznych dla członków Zarządu za rok obrotowy 2013.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek gruntu pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. położonych Połczynie Zdroju przy ul. Sobieskiego – działka nr 96/6 o powierzchni 2,5759ha położona w obrębie ewidencyjnym 005 z działką nr 2/5 o powierzchni 2,4252ha położona w obrębie ewidencyjnym 007.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nabycia działki o numerze 49/1 o powierzchni 0,0029ha  położonej przy ul. Zdrojowej 6.

13.   Zamknięcie obrad.


Osoba odpowiedzialna za treść: Żaneta Tochor   (2014-06-06 14:12:37)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:38:28)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2014-06-06 14:12:37)
Ostatnie w serwisie
2019-05-23 12:16:09
Forma Prawna
 
2019-05-23 12:14:04
Schemat organizacyjny
 
2019-04-16 13:19:43
Rada Nadzorcza
 
2019-04-16 12:23:42
Statut
 
2017-08-04 07:21:31
Zarząd Spółki
 
Licznik Odwiedzin
762289
Ostatnia aktualizacja
2019-05-23 12:16:09
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404